STAMBENA GRAĐEVINA_ DUPLEX

Autor projekta
Stok d.o.o.
Glavni projektant
Stok d.o.o.
Izvođač
Stok d.o.o.
3D Vizualizacija - eksterijer